boekonline1

ingemob2021

boekonline1

Privacy

Inge de Munter, Boerhaaveweg 54a, 3401 MN IJsselstein, is verantwoordelijk en gaat rechtmatig om met persoonsgegevens die hieronder in deze privacyverklarin worden genoemd, om te voldoen aan de AVG wet. 

1. Contactgegevens: 

Om u van dienst te zijn in mijn praktijk verzamelen we persoonlijke en gevoelige gegevens. Wij spannen ons volledig in om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke en gevoelige gegevens niet worden misbruikt en dat onbevoegden geen toegang daartoe hebben. Mocht u daaromtrent vragen hebben kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. 

2. Wanneer verzamel ik persoonsgegevens? 

-Wanneer dit een rechtmatig belang dient en dit niet in strijd is met uw privacybelangen.

-Wanneer u actief met ons communiceert via onze website, per telefoon, of schriftelijk ( e-mail) of met end-tot-end encryptie beveiligde berichten uitwisselingen platform WhatsApp.

3. Waarom verzamel ik persoonsgegevens? 

- ik verzamel uw gegevens omdat u gebruikt maakt of wenst te maken van mijn dienstverlening waarbij u deze gegevens actief aan mij verstrekt. Persoonnsgegevens worden verzameld om contact met u te leggen, u te informeren en ter uitvoering van de afspraken en/of behandelingen. 

- ik verzamel ook uw persoonsgegevens als ik hiertoe wettelijk verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb viir mijn financiele administratie en belastingaangiftes. 

3.1 Rechtmatig belang en uitvoering overeenkomsten. 

- voor een goede behandeling is het noodzakelijk om een clientdossier aan te leggen voor de consulten en behandelingen die bij mij in de praktijk worden uitgevoerd. Dit is wettelijk verplicht volgens Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst. (WGBO) 

- ik maak een clientdossier met daarin aantekeingen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die na uw expliciete toestemming opgevraagd zijn bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts. 

3.2. Welke gegevens verzamel ik?

- Persoonsgegevens die worden verwerkt: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, datum van consult of behandeling, zorgverzekering.

- Bij minderjarigen: naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders. indien relevant ook de school. 

- Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens zoals over godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. de seksualiteit of strafrechterlijk. Het verwerken van bijzondere persoonsgegevens is in principe verboden, tenzij op een wettelijke uitzondering beroep kan worden gedaan. Indien de gegevens worden verwerkt in het kader van gezondheidszorg, hulpverlening, of sociale dienstverlening is verwerking toegestaan, maar alleen als dat gebeurt door een beroepsoefenaar met een beropesgeheim of andere persoon die aan geheimhouding is gebonden. Deze uitzondering op basis van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkost (WGBO) geldt ook voor complementaire of alternatieve zorgverleners die zijn geregistreerd bij beroepsorganisatie  CAT vergoedbaar en CK kwaliteitstherapeuten en ik ben de therapeut die de alternatieve/complementaire conulten en behandelingen uitvoert. Hierdoor ben ik bevoegd om en is het mij toegestaan om bijzondere gegevens te bewaren in mijn clientdossier.  Indien dit in het belang is van de begeleiding /behandeling worden de volgende pesroonsgegevens vastgelegd: Godsdienst of levensovertuiging, gezondheid, zaken m.b.t. seksualiteit, mogelijke strafrechtelijke gegevens zoals een melding bij Veilig THuis, begeleiding door jeugdzorg od bijvoorbeeld geweldconflicten in het gezin. 

4. Verbeteren website en gebruik van cookies

- ik gebruik funcionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ik gebruik cookies met een puur  technische functionaliteit, Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaats ik cookies die surfgedrag op mijn website bijhouden zodat ik waardevolle content op mijn website kan aanbieden. 

- Ik gebruik hiertoe Google Analytics voor het analyseren van het surfgedrag op mijn website. Denk hierbij aan de duur van uw website bezoek of de pagina's die u veel bezoket op onze website. De gegevens die Google Analytics op mijn website verzamelt zijn anonime en zijn dus ook niet verbonden met uw contactgegevens. 

- Ik deel geen gegevens met Google , die heb ik uitgeschakeld. 

- U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een uitgebreide toelichting hierover: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

5. Geautomatiseerde besluitvorming

- Ik neem geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voo rpersonen. Hier gaat het om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens ( bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit. 

6. Hoe wordt uw privay beschermd? 

- CAT vergoedbaar- en CK kwaliteitstherapeuten zijn gehouden te handelen conform de beroepsorganisatie CAT-regelgeving. Ik heb op grond van de beroepscode en wettelijk geregeld medisch beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht. 

- Mederwerkes van een psychocosiale om complemantaire praktijk zijn via arbeidscontract aan een geheimhoudingsplicht gebonden. 

- Bent u minderjarig? Volgens de patienten rechten uit de WGBO komen de wilsbekwame minderjarigen tussen 12-16 jaar zelf en de ouder(s) met gezag toe. Ouder(s) van mijnderjarigen tot 16 jaar hebben medebeslissingsrecht over de behandeling. Ouder hebben recht op informatie en inzage in het dossier, wanneer dit gekoppeld is aan het medebelissingsrecht voor de behandeling. Er bestaat een uitzondering op dit inzagerecht, namelijk wanneer een professional van mening is dat de uitoefening van de bepaalde patienten rechten indruist tegen het belang van de patient. Wilsbekwame patientn van 12 jaar en ouder zijn zelf bevoegd toestemming te verlenen voor doorbreking van de geheimhouding.

-Mijn website is beveiligd door een SSL-certificaat, deze zorgt ervoor dat de verbinding tussen uw bezoek aan onze website en de server waar onze website is ondergebracht wordt beveiligd middels een zeer sterke encryptie. Hierdoor zal alle informatie tijdens het transport vertrouwlijk blijven en niet leesbaar zijn door derden. Websites die oveer een SSL-certificaat beschikkeren zijn herkenbaar aan het gesloten met een slot en de https:// in de adresbalk 

- de apparaten dei uw gegevens openen zij elk vergrendeld met een wachtwoorde en /of vingerafdruk en /of gezichtsherkenning. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. 

-Clientdossiers en factuuradministratie worden digitaal en AVG-proof beveiligd en bewaard. 

- Betalingswijze van de behandelingen worden per factuur na iedere behandeling betaals. De factuur krijgt u als PDF.

7. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens? 

- Uw persoonsgegevens worden voor langere tijd bewaard, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op basis van de wet-en regelgeving uw gegevens langer moeten bewaren. 

- De gegevens in het clientdossier blijven zoala in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard, vanaf de datum van vastlegging, cq. vanaf de datum van de laatste dossierwijziging, danwel datum van overlijden. Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn ingaat vanaf het 18e jaar. Bij overlijden van een minderjarige geldt een bewaartermijn van 20 jaar vanaf de datum van overlijden. 

- Iedere onderneming is wttelijk verplicht om de administratie voor maximaal 7 jaren te bewaren. Uw persoonsgegevens evenals uw afsprakenhistorie worden daarom maximaal 7 jaar bewaard. Ook uw persoonsgegevens die opgeslagen zijn in onze factuuradministratie. 

- Op het moment dat u contact opneemt met Vivre Massagetherapie via mail, dan worden uw gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres en e-mail adres opgelsagen op een beveiligde server. Die mails worden tot maximaal 3 jaar bewaard. 

- Gegevens die Google Analytics op de website verzameld zijn anonime en worden maximaal 50 maanden bewaard binnen Google Analytics. 

- Bij mijn overlijden gaan de dossiers naar een bij een beroepsvereniging aangesloten collega therapeut. 

8. Met wie delen zij uw persoonsgegevens? 

- ik verkoop uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derder verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met of dienstverlening aan u of om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. 

- Op de zorgnota die u onttvang staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar: naam, adres, geboortedatum, zorgverzekeringsnummer, kosten van consult, datum van behandeling. 

- De gegevens uit een clietdossier kunnen in de volgende situaties met derden worden gedeeld: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapieis afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming. Voor het gebruik bij waarneming, tijdens mijn afwezigheid.  Voor het geanonimiseerde gebruiks tijden intercollegiale toetsing met een collega of intervisie groepen. Dit gebeurt anoniem en onherkenbaar. 

- Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de fianciele administraite, zodat wij of onze registeraccountant een factuur kunnen opstellen. 

- Als CAT vergoedbaartherapeut en CK kwaliteitstherapeut  zal ik geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de client /patient t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. BIj visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven i op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed zijn opgenomen, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkanbaar gemaakt naar de visiteur. 

- Ik maak gebruik van externe partijen in de vorm van leveranciers. Denk hierbij aan de partij die onze website hosten , online agenda ontwikkelen en hosten, onze ICT-infrastructuur beheren. Met deze partijen hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten. 

- Persoonsgegevens worden ook niet mijn boekhouder gedeeld in verband met de factuur administratie omdat ik die zelf doe. Belasting aangifte wordt wel door de accountant gedaan, zij ziet echter alleen de getallen en geen persoonsgegevens. 

- We zullen uw persoonlijke informatie vrijgeven als dit een wettelijke verplichting is of als gevolg van een gerechtelijke procedure, gerechtelijkbevel of juridische procedure. We zullen er alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw privacybelangen beschermd blijven. 

9. Hoe informeren wij? 

- Clienten worden geinformeerd over onze privacy beleid aan de hand van deze privacyverklaring en AVG register van verwerkingsacitiviteiten. 

- Op onze website staat informatie over onze werkwijze, dossierplicht en verplichtingen als gevolg van de WGBO , de Wkkgz en de beroepscode. 

- CLienten worden mondeling geinformeerd over de dossierplicht tijden de intake. 

10. Uw rechten en plichten

- U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien , te laten corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om u eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoongegevens in te treken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij. Daarnaast heeft u het recht om een verzoek in te dienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in een computerbestand naar u of een andere door u gewenste omrganisatie te sturen. 

- U kunt een verzoek tot inzage, correctie ( uw gegevens kloppen niet of niet meer) verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of  verzoek toto intrekking van uw toestem ming (stoppen met verwerking), of bezwaar op de verwerking meesturen via het contactformulier. 

- Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan , vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy en identiteit maakt u een kopie van uw indentiteitsbewijs het volgende onherkenbaar: PAsfoto, MRZ (Machine Readable Zone: de strook met nummers onderaan het paspoortnummer), Paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) 

- De client of ouder verplicht zich middels het vragenlijst/intakeformulier relevante informatie te verstrekken aan de CAT-therapeut te verstrekken. 

- De CAT vergoedbaartherapeut/ CK kwaliteitstherapeut  verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de client in alle fasen van de behandeling. 

- De CAT vergoedbaar / CK kwaliteitstherapeut mag zonder toestemming van de client/patient of ouder geen bepaalde (be-)handelingen verrichten. 

- De CAt vergoedbaar/ CK kwaliteitstherapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar op de website te plaatsen. 

- De CAT vergoedbaar/ CK kwaliteitstherapeut verplicht zich de client/patient correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geeigend en/of ontoereikend is. 

- De CAT vergoedbaar / CK kwaliteitstherapeut is verplicht een beropesaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Beeindiging van de behandeling kan te allen tijden met wederzijds goedvinden geschieden. Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beeindigen. 

- Indien een hulpvrager tegen het advies van de CAT vergoedbaar / CK kwaliteitstherapeut in de overeenkomst beeindigt , zal de hulpvrager op verzoek van de CAT-therapeut een verklaring ondertekeken waarin hij te kennen geeft dat hij voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beeindigd. 

- De CAT vergoedbaar / CK kwaliteitstherapeut kande overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beeindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voorzet. De CAT vergoedbaar / CK kwaliteitstherapeut zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager eem overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten. 

- Ik wil u er tevens op attenderen dat u de. mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat ik niet op de juiste maner met uw gegevens omga. Dat kan via de link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/voordat-u-een-klacht-indient

- Voor eventuele klachten over de behandeling kan de client/patient zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut. 

11. Omgang met Datalekken

- Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (dus ook therapeuten) direcht ( binnen 72 uur na het datalek) een melding moet iden bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datlek hebben. Soms moetn zij het datalek ook melden aan de betrokkkenen ( mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

- De inhoudelijke clienten gegevens worden digitaal in een met wachtwoord beveiligde computer (tweestaps beveiliging) en in deen digitaal clientdossier van MijnDIad bewaard. 

- Niettemin is het Vivre Massagetherapie duidelijk dat- indien persoonsgegevens via een datalek verloren zouden gaan en dit zou leiden tot nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens - het datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens zal wordene gemeld. 

- Vivre Massagetherapie neemt de bescherming van gegevens serieus  en neemt alle maatregelen om misbruik , verlies , onbevoegde toegan, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

12 .Social Media 

- op de website zijn kunnen knoppen zijn opgenomen om pagina's te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Google, WhatsApp, en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door deze bedrijven zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie. Lees de privacyverklaring van Facebook, Instagram, WhatsApp en Google om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen. 

13. Nieuwsbrief 

- Wij bieden een incidenteel nieuwsbrief aan waarmee wij geinteresseerden en clienten willen informeren over nieuws over onze behandelingen en producten en aanverwante zaken. Ieder die zich voor de neiuwsbrief heeft ingeschreven kan gecontacteerd worden. De persoonsgegevens van degenen die zich inschrijven op de nieuwsbrief worden opgeslagen in een databas in de e-mail marketing provider LA Posta. Hierbij worden namen en emailadressen gebruikt van bezoekers die client zijn bij Vivre Massagtherapie. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden.  Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. 

14. WIjzigingen

- ik houd mij het recht voor deze privacyverklaring zonder aankondiging te wijzigen of aan te vullen. Het is daarom raadzaam deze infromatie periodiek te raadplegen zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest acutele privacyregels en rlevante wet-en regelgeving. 

 

 

 

 

 

 


   

Vivre massagetherapie

Ik val als CAT Vergoedbaar en CK Kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstanties Alternatieve Therapeuten geschillencommissie. GAT is een rijkserkende en volledig onafhankelijke Wkkgz.  Bekijk hier meer informatie over mijn klachtenregeling.  Ik ben aangesloten bij https://kwaliteitstherapeuten.nl  daar kunt u informatie vinden over vergoedingen en verzekeringen.  

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.45 uur - 17.30 uur , avonduren alleen op aanvraag. 

Om ook aan mijn rust te komen neem ik elke week wisselend  een paar uur vrij. 

De praktijk bevindt zich op de eerste verdieping en is niet toegankelijk voor mindervaliden.  Er is geen wachtruimte, u wordt verzocht netjes op tijd te komen en een grote handdoek mee te brengen.  Parkeren kunt u voor de praktijk.  De middelste bel is de praktijk.

Bekijk onze algemene voorwaarden  en privacyverklaring

Contact

INGE DE MUNTER
Erkend CAT Tuina therapeut en Acupuncturist  level 5

  • Tuina Therapie prestatiecode 24105
  • Acupunctuur prestatiecode 24104 

Vivre Massagetherapie
Boerhaaveweg 54a  3401MN IJsselstein. 
Tel. 06-21202733
info@vivremassagetherapie.nl

Geregisteerd bij : CAT vergoedbaar en  Kwaliteitstherapeuten CK. 
K.v.K.: 51123118B
BTW: NL001184954B55
Bank: NL74RABO0156124491

RBCZ massage utrecht cat vergoedbaar gat geschillenk